Hotline: 0918158682

Hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn

STT

Số hiệu

Ngày Ban Hành

Nội dung

1

QCVN 01-MT : 2015/BTNMT

31/3/2015

Quy chuẩn về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

2

QCVN 02 : 2008/BTNMT

18/7/2008

Quy chuẩn về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

3

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

21/12/2015

Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

4

QCVN 04 : 2008/BTNMT

2008

Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

5

QCVN 05 : 2013/BTNMT

25/10/2013

Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh

6

QCVN 06 : 2009/BTNMT

2009

Quy chuẩn về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

7

QCVN 07: 2009/BTNMT

2009

Quy chuẩn về ngưỡng chất thải nguy hại

8

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

21/12/2015

Quy chuẩn về chất lượng nước mặt

9

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

21/122015

Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm

10

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

21/12/2015

Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

11

QCVN 11 - MT :2015/BTNMT

31/12/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

12

QCVN 12 - MT : 2015/BTNMT

31/3/2015

Quy chuẩn về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

13

QCVN 13 - MT : 2015/BTNMT

31/3/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

14

QCVN 14 : 2008/BTNMT

2008

Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt

15

QCVN 15 : 2008/BTNMT

31/12/2008

Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

16

QCVN 19 : 2009/BTNMT

16/1/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ

17

QCVN 20 : 2009/BTNMT

16/11/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

18

QCVN 21 : 2009/BTNMT

16/11/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

19

QCVN 22 : 2009/BTNMT

16/11/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp nhiệt điện

20

QCVN 23 : 2009/BTNMT

16/11/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

Viết Bình Luận

Hỗ trợ trực tuyến
Banner Hỗ trợ trực tuyến