Hotline: 0918158682

Hồ sơ môi trường cần thiết

ồ sơ môi trường cần thiết

Hồ sơ môi trường cần thiết

Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các 

quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, 

chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi 

trường của cơ sở. Công ty Môi Trường 

VCIN gửi đến quý khách hàng “ Sổ tay môi

 trường” thống kê các thủ tục môi trường 

cơ bản nhất mà cơ sở phải thực hiện trước 

và sau khi đi vào hoạt động.

I - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015.

 

Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015.

 

Trước khi đi vào xây dựng dự án, các doanh nghiệp tùy từng quy mô, ngành nghề 

sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) (Chưa có quy định hướng dẫn)

Cam kết bảo vệ môi trường (CKMT)(Được thay thay thế bởi Kế hoạch BVMT)

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) (Thay thế cho Cam kết BVMT)

 

Hiện tại, vẫn đang đợi thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP

 

II -  Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động

 1.  Chưa thực hiện hồ sơ môi trường ban đầu: Đánh giá tác động môi trường/ Kế

 hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường

Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực 

hiện bất kỳ hồ sơ môi trường nào, trước hết sẽ tiến hành lập một trong các hồ sơ môi

trường sau:

+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

Chi tiết quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi 

trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 

bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22); 

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ

 môi trường đơn giản sẽ hướng dẫn cụ thể Nghị định này.

 

 

2.  Đã hoàn thành hồ sơ môi trường: Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ 

môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/ Đề án 

bảo vệ môi trường

Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động đã thực hiện các 

hồ sơ môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không 

cần thiết thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:

Sổ chủ nguồn thải

Lập báo cáo giám sát môi trường

Xin giấy phép khai thác nước ngầm

+ Giấy phép khai thác nước mặt



Viết Bình Luận

Hỗ trợ trực tuyến
Banner Hỗ trợ trực tuyến