Hotline: 0918158682

Tư vấn thực hiện lập dự án đầu tư

Công ty VCIN tư vấn các vấn đề lập dự án đầu tư chung - bước quyết định trong thực hiện dự án đầu tư. Chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các nội dung gồm:


 Tư vấn tổng quan quy mô vốn, tư vấn thành lập tổ chức kinh tế mới, tư vấn yêu cầu đối với ngành nghề đầu tư có điều kiện. 

 Tư vấn thế mạnh đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, tình hình đầu tư thực tế tại các địa phương  dự kiến thực hiện dự án nhằm rút ngắn phạm vi thực hiện nghiên cứu tiền khả thi dự án.  

 Tư vấn hình thức đầu tư phù hợp với khả năng và nguồn lực của chủ đầu tư, đưa ra các phương án có lợi trong cả hiện tại và tương lai khi dự án đưa vào hoạt động và khai thác thương mại.

 Tư vấn các bước nghiên cứu tiền khả thi dự án:

  • Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn của địa điểm thực hiện.
  • Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiến diện tích sử dụng trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng về môi trường, xã hội và tái định cư.
  • Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng.
  • Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế xã hội của dự án.
  • Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án.

 Tư vấn thực hiện nghiên cứu khả thi dự án và lập hồ sơ dự án đầu tư:

  • Hoàn thiện các nội dung tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
  • Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng, cơ cấu, bố trí các hạng mục sao cho .
  • Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi.

Viết Bình Luận

Hỗ trợ trực tuyến
Banner Hỗ trợ trực tuyến