Hotline: 0918158682

Văn bản pháp luật chuyên ngành

STT

Loại Văn Bản

Số hiệu

Ngày Ban Hành

Ngày có hiệu lực

Nội dung

1

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND

16/06/2016

16/06/2016

Quyết định Ban hành Quy định bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Dương

2

Luật

55/2014/QH13

23/6/2014

1/1/2015

Luật Bảo vệ Môi trường 2014

3

Luật

17/2012/QH13

21/12/2012

1/1/2013

Luật tài nguyên nước

4

Nghị định( thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP)

155/2016/NĐ-CP

18/01/2016

01/02/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

5

Nghị Định (Thay thế Nghị định 27/2013/NĐ-CP )

127/2014/NĐ-CP

31/12/2014

15/02/2015

Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

6

Nghị Định

19/2015/NĐ-CP

14/2/2015

1/4/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

7

Nghị Định

18/2015/NĐ-CP

14/02/2015

1/4/2015

Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT.

8

Nghị Định

201/2013/NĐ-CP

27/11/2013

1/2/2014

Quy định thi hành của Luật tài nguyên nước

9

Nghị Định

179/2013/NĐ-CP

14/11/2013

30/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

10

Thông tư

31/2016/TT-BTNMT

14/10/2016

1/12/2016

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

11

Thông Tư

65/2015/TT-BTNMT

21/12/2015

01/03/2016

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

12

Thông tư

36/2015/TT-BTNMT

30/6/2015

15/8/2015

Quy định về quản lý chất thải nguy hại ( Thay thế Thông tư 12/2011/TT-BTNMT)

13

Thông tư

43/2015/TT-BTNMT

29/09/2015

01/12/2015

Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

14

Thông tư

35/2015/TT-BTNMT

30/6/2015

17/8/2015

Quy định về bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

15

Thông tư

27/2015/TT-BTNMT

29/5/2015

15/7/2015

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

16

Thông tư

26/2015/TT-BTNMT

28/5/2015

15/7/2015

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

17

Thông tư

13/2015/TT-BTNMT

31/3/2015

1/6/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

18

Thông tư

27/2014/TT-BTNMT

5/5/2014

15/7/2014

Quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Viết Bình Luận

Hỗ trợ trực tuyến
Banner Hỗ trợ trực tuyến