Hotline: 0918158682

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

 bảo vệ môi trường

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp

bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ

giai đoạn vận hành theo Báo cáo giám sát 

môi trường, đánh giá tác đọng môi trường, 

cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ

môi trường.

 

1. Đối tượng thực hiện

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi 

trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trìnhbiện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo 

cáo.

 

 2. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

 - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh

giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (Điều 23 - 28

);

 - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP (Điều 35 - 44)

 - Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 18/04/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết, lập và đăng ký Đề án báo vệ môi trường đơn giản (Điều 12 - 14)

 

3. Điều kiện

 Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở 

phải đảm bảo các điều kiện sau:

 - Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng 

như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết đã được phê duyệt

 - Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện 

hành

 

4. Hồ sơ cần thiết

- Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường 

chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết/đơn giản

 - Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 - Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy 

hại và chất thải sinh rắn hoạt

 - Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

 - Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

 - Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường

 Tùy theo vị trí và đặc trưng ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

 Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ 

quan sau:

 - Sở Tài nguyên và Môi trường

 - Ban quản lý Khu công nghiệp

 - Ban quản lý Khu kinh tế

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường

 - Các bộ khác.

Viết Bình Luận

Hỗ trợ trực tuyến
Banner Hỗ trợ trực tuyến